Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pl/index.php:5) in /www/pl/index.php on line 20

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pl/index.php:5) in /www/pl/index.php on line 20
Projektowanie i tworzenie stron www Lublin, Flash WebDesign BCS s.c.
o nas
sssssssss  serwery www
sssssssss  porównaj opcje
sssssssss  domeny
sssssssss  pomoc
sssssssss  bezpieczeństwo
sssssssss  regulamin
 

   zaloguj się
   
login lub e-mail:  
hasło:  


Untitled Document
 

I. Postanowienia ogólne.

1. Podstawą korzystania z usług BCS Hosting firmy BCS s.c. zwanego dalej Usługodawcą jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a firmą BCS s.c. oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.

2. Zamówienie usługi u usługodawcy (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkie podmioty korzystające z usług BCS Hosting niezależnie od tego czy korzystają oni z usług operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.

3. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury BCS Hosting zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.

4. Na życzenie Usługobiorcy może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy regulamin.

5. Firma BCS s.c. zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Firma BCS s.c. bierze na siebie utrzymanie jedynie własnej sieci oraz własnych łączy stałych.

7. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy:

- nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

- numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych

- numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

- adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności

- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy

- adresy elektroniczne Usługobiorcy

- imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

- numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi.

Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.

II. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy:

1. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia widzialności serwera Usługobiorcy w sieci Internet zgodnie z Umową oraz Regulaminem świadczenia Usług.

2. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorcę o terminach planowanych przerw technicznych po stronie Usługodawcy z 12 godzinnym wyprzedzeniem.

3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie Usługodawcy.

4. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw technicznych po stronie Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin.

5. Czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 6 godzin.

6. Łączny czas trwania awarii w ciągu roku rozumianej jako brak widzialności serwera Usługobiorcy na pierwszym routerze nie należącym do Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin.

7. Przekroczenie powyższych czasów spowoduje obniżenie przez Usługodawcę opłat abonamentowych o 1/ilość dni abonamentu za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny powyżej norm określonych w §II pkt. 4, 5, 6.

8. Firma BCS s.c. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez Usługobiorców na serwerach. Dane zdobyte przez Pracowników firmy BCS s.c. w trakcie prac technicznych lub administracyjnych nie będą udostępniane osobom trzecim.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy.

10. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę odpłatnie.

11. Usługodawca ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do wybranych usług usługobiorcy lub innym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 1.

12. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.

III. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługobiorcy:

1. Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia zamówionych usług według poniższych schematów:

- uiszczenie opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz faktury proforma drogą elektroniczną lub faxem (tylko w przypadku braku konta e-mail) na adres e-mail/nr. fax'u podany w zamówieniu;

- uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejne okresy rozliczeniowe do 7 dni od daty otrzymania faktury proforma drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu lub zaktualizowany w późniejszej korespondencji z BCS.

Klienci firmy BCS s.c. powiadamiani są o kończących się okresach abonamentów z 14 - dniowym wyprzedzeniem (tzw. prośba o potwierdzenie kontynuacji współpracy/zmiany parametrów. Brak możliwości dostarczenia FP drogą elektroniczną ze względu na nieistniejący lub błędny adres e-mail, nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku opłacania usług w terminie. Aktualizacja danych należy do obowiązków Usługobiorcy.

W przypadku terminowego uiszczania trzech kolejnych opłat za usługi, Usługobiorcy za kolejny okres rozliczeniowy wystawiona jest faktura VAT. Opóźnienia w płatnościach w kolejnych okresach mogą spowodować ponowne wystawianie i konieczność opłacania usług na podstawie faktur proforma.

W przypadku nowych zamówień brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostępu do usługi, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania zamówienie jest anulowane.

W przypadku kolejnych okresów rozliczeniowych brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostępu do usługi po 14 dniach od terminu płatności, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania jej usunięcie.

2. Za kolejny okres rozliczeniowy faktura wystawiana jest na jego początku.

3. Terminy płatności mogą zostać przedłużone za zgodą Usługodawcy.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej w niniejszej umowie zgodnie z przepisami i warunkami umowy.

5. Jedyną stroną odpowiedzialną za dane przechowywane na serwerze jest Usługobiorca co zwalnia z odpowiedzialności za te treści Usługodawcę.

6. W przypadku strat wynikłych przez nieprawidłowe użytkowanie serwera przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo żądać odszkodowania.

7. Usługobiorca ma prawo do zmiany długości abonamentu po zakończeniu okresu opłaconego.

IV. Zmiany i rozwiązanie Umowy:

1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną lub tradycyjną o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego cennika co automatycznie przedłuża umowę.

2. Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 6 miesięcy.

3. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi a nowymi stawkami.

4. Wzrost opłaty abonamentowej będzie uzależniony od wzrostu kosztów mających wpływ na wysokość abonamentu.

5. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w powyższym regulaminie. W takim wypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego regulaminu co automatycznie przedłuża umowę.

6. Usługodawca jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca opłaconego okresu rozliczeniowego.

7. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty.

8. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy:

- Usługobiorca będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 21 dni

- Usługobiorca naruszy warunki regulaminu

- Usługobiorca będzie utrzymywał na serwerze treści erotyczne i/lub pornograficzne

- Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Inernet

- Usługobiorca będzie notorycznie łamał ogólnie przyjęte zasady netykiety, wysyłał spam

W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.

9. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.

10. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w Lublinie.

Powyższy Regulamin świadczenia Usług Informatycznych został zatwierdzony przez właścicieli BCS Hosting i obowiązuje Usługobiorców od dnia 01.05.2006 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu usług BCS Hosting firmy BCS s.c.

Ogólne zasady korzystania z usług i prawa Usługodawcy w przypadku złamania regulaminu przez Usługobiorcę bądź jego Klienta korzystającego z infrastruktury BCS Hosting

1. W czasie korzystania przez Usługobiorcę bądź jego Klienta z usług BCS Hosting firmy BCS s.c. obowiązuje go regulamin korzystania z usług, ogólnie przyjęte zasady korzystania z internetu oraz wszystkie akty prawne tego dotyczące obowiązujące w Polsce.

2. BCS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny szczególnie w przypadku:

- wcześniejszych zaległości płatniczych

- wcześniejszego nieterminowego dokonywania opłat

- serwisów o określonej tematyce, których utrzymywanie jest niepożądane przez Usługodawcę

- w innych nie wymienionych wyżej sytuacjach, a w mniemaniu Usługodawcy mogących szkodzić opinii bądź jakości usług oferowanych przez Usługodawcę.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania poszczególnych usług (m.in.: baz MySql, baz PostgreSql, skryptów php, skrytpów cgi, poczty, http) powodujących zbyt duże obciążenie na serwerze bądź na innych elementach infrastruktury Usługodawcy mogących przez to powodować znaczne pogorszenie usług dla pozostałych Klientów firmy BCS s.c. Powyższe ograniczenie ma za zadanie ochronę jakości usług świadczonych dla wszystkich Klientów prawidłowo korzystających z dostępnego oprogramowanie i wyeliminowanie awarii powodowanych przez nieumiejętne korzystanie z możliwości oferowanych przez Usługodawcę.

4. W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną postanawia się:

- zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail

- zabrania się korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej

- zabrania się wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę).

- zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę

W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa. Punkt ten ma na celu ochronę interesów wszystkich korzystających z usług - w przypadku "spamu" wysyłanego z Państwa serwera (dany numer IP) - może on zostać zablokowany przez innych dostawców, w konsekwencji spowoduje to niemożność wysyłania i otrzymywania zarówno przez Państwa jak i Państwa Klientów korespondencji do i od wszystkich Klientów danego usługodawcy (w niektórych przypadkach jest to nawet kilkadziesiąt tysięcy firm). Działania takie są niezależne od firmy BCS s.c. (konfiguracja serwerów u innych dostawców) i firma BCS s.c. nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia tego punktu. Firma BCS s.c. może jedynie w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad przez któregoś z Państwa Klientów zablokować jego adres e-mail w celu ochrony pozostałych osób korzystających z Państwa serwera i przesłać informację o zajściu do Państwa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania poszczególnych usług w przypadku naruszenia obowiązującego prawa (w szczególności umieszczanie na stronach materiałów pornograficznych, nielegalnego oprogramowania, nielegalnych plików z muzyką (mp3), filmów, zdjęć itp.). W każdym z wymienionych powyżej przypadków obowiązuje zasada domniemania - do obowiązków Klienta należy udowodnienie, że rozpowszechnianie danych materiałów jest zgodne z polskim prawem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wpisywania domen Klienta do serwerów DNS (nameserverów) przed wniesieniem opłaty za usługę.

Usługobiorca jest zobowiązany w przypadku instalowania usług dla Klientów, których transfer na tych usługach może przekraczać 1 GB dziennie do wcześniejszego powiadomienia Usługodawcy.

Celem wszystkich powyższych postanowień jest zachowanie jak najwyższej jakości usług oferowanych wszystkim firmy BCS s.c. Powyższe postanowienia są rozwinięciem regulaminu usług Usługodawcy i obowiązują łącznie z nim od dnia 01.05.2006 r.

    tel. 604 97 11 53, e-mail office@bcsystem.com.pl Projektowanie stron www, O nas Projektowanie stron www, Portfolio Projektowanie stron www, Hosting